Thông tin

Ông Hà Hoàng Giang

Phó Tổng Giám đốc

Tiểu sử

Ông Hà Hoàng Giang tốt nghiệp Kỹ sư ngành Máy Tàu thủy - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.


Ông Giang từng làm việc tại Công ty Vận tải biển Khánh Hòa, Công ty Bảo hiểm PJICO, Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu và giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Kỹ sư máy tàu viễn dương, Trưởng phòng Khu vực, Trưởng phòng Bảo hiểm Hàng hải, Giám đốc Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu Hồ Chí Minh.


Hiện nay, Ông Hà Hoàng Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh kiêm Trưởng Ban khai thác Dự án lớn thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.