Thông tin

Bà Lê Thanh Hằng

Phó Tổng Giám đốc

Tiểu sử

Bà Lê Thanh Hằng tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh điều hành của UBI.


Bà Hằng từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành như: Phó Phòng Hàng hải, Trưởng Phòng Hàng hải, Giám đốc Ban Bảo hiểm Hàng hải - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng, Giám đốc Sở Giao dịch Bảo Long - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.


Hiện nay, Bà Lê Thanh Hằng đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Sở Giao dịch Bảo Long thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.