Bảo hiểm rủi ro không gian mạng

23/11/2022

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Bảo Long sẽ bồi thường cho các thiệt hại mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải thanh toán phát sinh từ bất kỳ khiếu nại do một Bên Thứ ba đưa ra lần đầu tiên chống lại Người được Bảo hiểm. 

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:

  • Hành động gian lận hoặc không trung thực của Người được bảo hiểm.
  • Thương tật thân thể, tổn thất về tinh thần hoặc hư hại tài sản
  • Các khiếu nại được đưa ra trước khi bắt đầu thời hạn bảo hiểm.

Và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua TTCSKH theo số Hotline 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.