Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chung

23/11/2022

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và chứng chỉ hành nghề đang thực hiện công việc chuyên môn theo quy định của pháp luật.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Trách nhiệm pháp lý phát sinh mà Người được bảo hiểm phải bồi thường cho Bên thứ ba liên quan đến các sai sót trong hoạt động nghề nghiệp.

CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP

  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề kiến trúc sư, kỹ sư tư vấn;
  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ;
  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư;
  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên, thừa phát lại;
  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp giám đốc.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bảo Long sẽ bồi thường cho các thiệt hại mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải thanh toán phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào được lập lần đầu tiên chống lại Người được bảo hiểm là hậu quả trực tiếp của bất kỳ hành động bất cẩn, sai sót hoặc thiếu sót nào trong khi Người được bảo hiểm thực hiện các công việc chuyên môn của mình.

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:

  • Hành động vu khống hoặc phỉ báng;
  • Hành động gian lận hoặc không trung thực của Người được bảo hiểm;
  • Thương tật thân thể, tổn thất về tinh thần hoặc hư hại tài sản của Người được bảo hiểm;
  • Thực hiện công việc, dịch vụ nghề nghiệp không theo ngành nghề chuyên môn;
  • Người được bảo hiểm rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc bị phá sản;

và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua TTCSKH theo số Hotline 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.