Bảo hiểm trọn gói dành cho doanh nghiệp

23/11/2022

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Các tổ chức, cá nhân hành nghề công chứng/thừa phát lại được thành lập và hoạt động theo Quy định của pháp luật

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Trách nhiệm pháp lý phát sinh mà Người được bảo hiểm phải bồi thường cho Bên thứ ba liên quan đến các sai sót trong hoạt động nghề nghiệp. 

PHẠM VI BẢO HIỂM

Phần 1: Bảo hiểm Tổn thất vật chất

Bảo Long sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất vật chất bất ngờ xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm gây ra ngoại trừ các điểm bị loại trừ theo quy tắc  bảo hiểm.

Phần 2: Bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh

Bảo Long sẽ bồi thường cho phần lợi nhuận gộp bị thiệt hại phát sinh từ việc gián đoạn kinh doanh, thông qua việc sụt giảm doanh thu, tăng chi phí hoạt động của Người được bảo hiểm do các rủi ro thuộc phần tổn thất vật chất gây ra và không thuộc các điểm bị loại trừ theo quy tắc bảo hiểm.

Phần 3: Bảo hiểm Tiền

Bảo Long sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất về tiền để tại địa điểm bảo hiểm hoặc tiền trên đường vận chuyển trong sự quản lý, giám sát của Người được bảo hiểm từ địa điểm được bảo hiểm đến bất cứ nơi nào khác trong lãnh thổ Việt Nam.

Phần 4: Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng

Bảo Long sẽ bồi thường cho các số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho bên thứ ba trong trường hợp có thương tật về người hay thiệt hại tài sản phát sinh từ một sự cố xảy ra tại địa điểm bảo hiểm.

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:

  • Biển thủ, cất giấu, chuyển đổi, không trung thành hay hành động gian dối hay không trung thực của Người được bảo hiểm
  • Hành động cố tình của Người được bảo hiểm;
  • Mất mát không có nguyên nhân, biến mất, mất mát hoặc thiếu hụt được phát hiện khi kiểm kê, thiếu hụt do lỗi hành chính hay kế toán;
  • Trách nhiệm theo thỏa thuận của Người được bảo hiểm đối với bên thứ ba.
  • Thương tật thân thể, tổn thất về tinh thần hoặc hư hại tài sản của Người được bảo hiểm.

và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua TTCSKH theo số Hotline 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.