Quyền lợi bảo hiểm xe ô tô

23/12/2022

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe

Về người: 150.000.000 VND/ người/ vụ

Về tài sản: 100.000.000 VND/ vụ

Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe

Lên đến 50.000.000 VNĐ/người/vụ

 

 

 Thông tin chi tiết về sản phẩm, quý khách vui lòng tham khảo tài liệu: 

 

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho chủ xe cơ giới

Quy tắc bảo hiểm xe cơ giới