Bảo hiểm hàng hải

Bảo hiểm hàng hải là loại hình bảo hiểm dành riêng cho các khách hàng trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa đường biển và sửa chữa tàu thuyền
Bảo hiểm vật chất thân tàu sông/ tàu ven biển (gồm thân vỏ, máy và trang thiết bị) hoạt động trên sông, hồ, nội thủy và ven biển Việt Nam
Xem thêm
Bảo hiểm các loại tàu đang được đóng và trong quá trình chạy thử, bàn giao và trách nhiệm dân sự của nhà thầu đóng tàu.
Xem thêm
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu hoạt động ở các tuyến hàng hải quốc tế
Xem thêm
Bảo hiểm vật chất thân tàu biển (gồm thân vỏ, máy và trang thiết bị)
Xem thêm

Bảo hiểm cho doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giao nhận vận tải có phát hành vận đơn

Xem thêm
Bảo hiểm dành cho thuyền viên, nhân viên phục vụ làm việc trên các loại tàu/thuyền
Xem thêm
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu hoạt động trên khu vực sông, hồ, nội thủy và ven biển Việt Nam
Xem thêm