Bảo hiểm nông nghiệp

Các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp của Bảo Long góp phần để ngành nông nghiệp Việt Nam ngày càng trở thành ngành sản xuất hàng hóa đem lại giá trị gia tăng cao. Các sản phẩm Bảo hiểm Nông nghiệp của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long bao gồm:
Bảo hiểm vật nuôi đảm bảo cho các doanh nghiệp, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản có được một sự an tâm khi chăn nuôi
Xem thêm
Bảo hiểm cây trồng mang lại sự an tâm cho các cá nhân, doanh nghiệp tham gia trồng trọt hoặc các bên khác có liên quan
Xem thêm