Bảo hiểm cây trồng

Bảo hiểm cây trồng

 • Người được bảo hiểm

  Các cá nhân, tổ chức trồng cây tham gia bảo hiểm hoặc các bên khác có quyền lợi liên quan.

 • Đối tượng bảo hiểm

  Cây cao su, cây ăn trái và các loại cây trồng khác.

 • Phạm vi bảo hiểm

  Bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với cây trồng do các rủi ro được bảo hiểm gây ra và ngoài các điểm bị loại trừ theo quy tắc bảo hiểm.

 • Các rủi ro được bảo hiểm

  - Cháy;
  - Sét đánh;
  - Gió lốc;
  - Giông bão.
 • Các điểm loại trừ

  Bảo Long sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường khi cây trồng bị thiệt hại do các nguyên nhân:
  - Cháy do hậu quả của cháy rừng;
  - Hành động chiến tranh;
  - Hành động cố ý phá hoại của con người 
  và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.

Bảo hiểm khác

Bảo hiểm vật nuôi đảm bảo cho các doanh nghiệp, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản có được một sự an tâm khi chăn nuôi