Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

 • Người được bảo hiểm

  Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 • Đối tượng bảo hiểm

  Trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại do lỗi của Người được bảo hiểm gây ra các thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của Bên thứ ba.

 • Phạm vi bảo hiểm

  Bảo Long sẽ bồi thường cho các thiệt hại mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho những tổn thương thân thể, bệnh tật hoặc tổn thất đối với tài sản của Bên thứ ba phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm.

 • Các điểm loại trừ 

  Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:

  - Trách nhiệm về tổn thất hoặc tổn hại tài sản của Người được bảo hiểm;

  - Trách nhiệm về tổn thất hoặc tổn hại tài sản dưới quyền quản lý hoặc kiểm soát của Người được bảo hiểm;

  - Trách nhiệm theo thỏa thuận của Người được bảo hiểm;

  - Trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp xảy ra do hoặc bởi ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn;

  và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.

 • Δ Giải quyết bồi thường

  Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi

  nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm CSKH theo số

  Hotline 1900545517 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Bảo hiểm khác

Bảo hiểm dành cho các tổ chức, cá nhân hành nghề công chứng/thừa phát lại
Bảo hiểm dành cho các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và chứng chỉ hành nghề đang thực hiện công việc chuyên môn
Bảo hiểm dành cho các nhà phân phối, bán buôn, bán lẻ, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa