Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

 • Người được bảo hiểm

  Nhà phân phối, bán buôn, bán lẻ, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa theo quy định của pháp luật.

 • Đối tượng bảo hiểm

  Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phát sinh trong quá trình kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa được bảo hiểm.

 • Phạm vi bảo hiểm

  Bảo Long sẽ bồi thường cho các thiệt hại mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho những tổn thương thân thể, bệnh tật hoặc tổn thất đối với tài sản của Bên thứ ba phát sinh từ việc sử dụng, tiêu thụ và mua bán sản phẩm, hàng hóa được bảo hiểm.

 • Các điểm loại trừ 

  Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các trách nhiệm:

  - Đối với thương tật, ốm đau, tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra đối với người làm công của Người được bảo hiểm;

  - Đối với tổn thất hoặc thiệt hại của tài sản thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm;

  - Đối với tổn thất, tổn hại do khuyết tật, bản chất hay không thích ứng của hàng hóa được bảo hiểm;

  - Liên quan đến tay nghề kém, thiết kế sai, ẩn tỳ;

  - Liên quan đến chi phí thu hồi sản phẩm và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm. 

 • Δ Giải quyết bồi thường

  Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi

  nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm CSKH theo số

  Hotline 1900545517 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Bảo hiểm khác

Bảo hiểm dành cho các tổ chức, cá nhân hành nghề công chứng/thừa phát lại
Bảo hiểm dành cho các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và chứng chỉ hành nghề đang thực hiện công việc chuyên môn
Bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam