18/04/2018
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long
18/04/2018
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Ngày 16/04/2018, tại Tòa nhà Times Square, số 57- 69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham dự đầy đủ của các cổ đông Bảo Long cùng toàn thể Ban lãnh đạo và đại diện CBNV Bảo Long.

Tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2018 của Bảo Long. Theo đó, Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2017 đạt 950 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 28,871 tỷ đồng, tăng trưởng 89% so với năm 2016. Ngoài ra, ĐHĐCĐ còn thông qua các nội dung khác như: Phương án phân phối lợi nhuận 2017; Phương án tăng vốn điều lệ; Định hướng chiến lược hoạt động kinh doanh giai đoạn 2018 – 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT cùng BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Kế hoạch và thù lao HĐQT cùng BKS năm 2018,...

Theo kế hoạch năm 2018, Bảo Long đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu đạt 1.088 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% so với năm 2017 và lợi nhuận trước thuế đạt 48 tỷ đồng, tăng trưởng 67,3% so với năm 2017. Với vốn điều lệ dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới, Bảo Long từng bước nâng tầm quy mô ngày càng vững mạnh, góp phần hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh đã đề ra, nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững dựa trên cơ sở nâng cao về chất lượng quản lý, kiểm soát rủi ro và đồng thời đảm bảo các quy trình hoạt động được vận hành một cách hệ thống và hiệu quả. Qua đó, sự tin tưởng và đồng hành của Quý Cổ đông, đối tác, khách hàng vẫn là nguồn động lực để Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Bảo Long quyết tâm chinh phục các mục tiêu đã đề ra.

Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã qua, với định hướng chiến lược cho giai đoạn 2018 – 2022, ĐHĐCĐ đã bầu ra HĐQT và BKS của nhiệm kỳ mới. Sau đó HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long nhiệm kỳ 2018 – 2023 là ông Nguyễn Thành Long. Phó Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long nhiệm kỳ 2018 – 2023 là Ông Nguyễn Văn Hùng và Ông Nguyễn Hữu Tuấn. Trưởng Ban Kiểm soát Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long nhiệm kỳ 2018 – 2023 là Bà Lê Thị Thanh Bình.

Một số hình ảnh về Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Bảo Long năm 2018:

Danh mục: News and Events

Thẻ