16/10/2018
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
16/10/2018
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Nếu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thường xuyên gắn liền với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, và tiêu thụ và phân phối hàng hóa tại địa phương, việc tham gia đơn bảo hiểm hàng hóa sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Các sản phẩm Bảo hiểm Hàng hóa Xuất Nhập khẩu của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long bao gồm:

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ