16/10/2018
BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC
16/10/2018
BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ bao gồm:

- Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình;

- Máy móc, thiết bị;

- Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm).

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bảo Long sẽ bồi thường cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 23/2018/NĐ-CP phát sinh từ rủi ro cháy, nổ trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định 23/2018/NĐ-CP.

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:

- Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên;

- Những biến cố về chính trị, an ninh;

- Tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính;

- Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy nổ;

- Hành vi cố ý gây cháy, nổ của Người được bảo hiểm.

và các điểm loại trừ khác theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP.

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm CSKH theo số Hotline 1900545517 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ