16/10/2018
BẢO HIỂM ĐÈN QUẢNG CÁO
16/10/2018
BẢO HIỂM ĐÈN QUẢNG CÁO
 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm:

  Bảng hiệu, đèn quảng cáo

 2. Phạm vi bảo hiểm:

  Bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất/ thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm do các rủi ro được nêu trong Giấy chứng nhận/ Hợp đồng bảo hiểm.

  Rủi ro được bảo hiểm:

  A – Tổn thất vật chất
  Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra đối với thiết bị hoặc bất kỳ bộ phận nào như đã được miêu tả trong Bản tóm lược hợp đồng gây ra do:
  - Các nguyên nhân bất ngờ từ bên ngoài bên ngoài;
  - Cháy, sét đánh, nổ không phải do bản thân thiết bị hoặc mất trộm.

  B – Trách nhiệm bên thứ ba
  Bảo Long sẽ bồi thường tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả trong trường hợp:
  - Thương tật thân thể do không cố ý đối với bất kỳ người nào không phải người nhà của Người được bảo hiểm hay được Người được bảo hiểm thuê mướn vào thời điểm xảy ra sự cố dẫn đến khiếu nại;
  - Thiệt hại trực tiếp do không cố ý đối với tài sản không thuộc sở hữu, được giám sát hoặc được điều khiển bởi Người được bảo hiểm hay bất kỳ người nào được Người được bảo hiểm thuê mướn xảy ra do hay gây ra bởi bất kỳ hư hỏng nào của thiết bị nói trên

  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm đèn quảng cáo của Bảo Long hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ