16/10/2018
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG
16/10/2018
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhận đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại do lỗi của Người được bảo hiểm gây ra các thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của Bên thứ ba.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bảo Long sẽ bồi thường cho các thiệt hại mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho những tổn thương thân thể, bệnh tật hoặc tổn thất đối với tài sản của Bên thứ ba phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm.

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:

- Trách nhiệm về tổn thất hoặc tổn hại tài sản của Người được bảo hiểm;

- Trách nhiệm về tổn thất hoặc tổn hại tài sản dưới quyền quản lý hoặc kiểm soát của Người được bảo hiểm;

- Trách nhiệm theo thỏa thuận của Người được bảo hiểm;

- Trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp xảy ra do hoặc bởi ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn;

và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua TTCSKH theo số Hotline 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ