16/10/2018
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG/ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGƯỜI THỨ BA/ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM DIỆN RỘNG
16/10/2018
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG/ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGƯỜI THỨ BA/ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM DIỆN RỘNG
 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm:

  Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh

 2. Phạm vi bảo hiểm:

  Bồi thường cho Người được bảo hiểm:

  a. Toàn bộ số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường về:
  • Thương tật hoặc bệnh tật bất ngờ đối với bên thứ ba,
  • Tổn thất tổn hại bất ngờ đối với tài sản của bên thứ ba phát sinh từ công việc kinh doanh và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý ghi trong Giấy chứng nhận.

  b. Toàn bộ chi phí kiện tụng
  • Mà Người được bảo hiểm phải trả cho bất cứ người khiếu nại nào;
  • Đã chi trả với sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Long, về bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường như đã được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm này

  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm của Bảo Long hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ