16/10/2018
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ VÀ KỸ SƯ TƯ VẤN
16/10/2018
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ VÀ KỸ SƯ TƯ VẤN
  1. I. Mã quy tắc

    1171/2012/BHBL-QĐ-TGĐ-TSKT ngày 13/07/2012

  2. II. Tóm lược phạm vi bảo hiểm

    Bồi thường cho các số tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho bên thứ ba trong trường hợp có thương tật về người hay thiệt hại tài sản phát sinh liên quan đến những hoạt động chuyên môn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý trên Giấy chứng nhận

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ