16/10/2018
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM
16/10/2018
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Nhà phân phối, bán buôn, bán lẻ, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa theo quy định của pháp luật.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phát sinh trong quá trình kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa được bảo hiểm.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bảo Long sẽ bồi thường cho các thiệt hại mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho những tổn thương thân thể, bệnh tật hoặc tổn thất đối với tài sản của Bên thứ ba phát sinh từ việc sử dụng, tiêu thụ và mua bán sản phẩm, hàng hóa được bảo hiểm.

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các trách nhiệm:

- Đối với thương tật, ốm đau, tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra đối với người làm công của Người được bảo hiểm;

- Đối với tổn thất hoặc thiệt hại của tài sản thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm;

- Đối với tổn thất, tổn hại do khuyết tật, bản chất hay không thích ứng của hàng hóa được bảo hiểm;

- Liên quan đến tay nghề kém, thiết kế sai, ẩn tỳ;

- Liên quan đến chi phí thu hồi sản phẩm;

và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua TTCSKH theo số Hotline 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ