13/01/2020
Tin tức cổ đông
13/01/2020
Tin tức cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2021

Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2022

Thông báo xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2022

Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thông báo về việc hủy công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Hoàng Việt Hà

Thông báo về việc chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

Thông báo xác nhận thông tin và cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông

Thông tin ứng viên bầu bổ sung vào Hội Đồng Quản Trị Bảo Long Nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo v/v chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2019

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2020

Báo cáo tài chính bán niên 2019

Báo cáo tài chính Quý II/2019

Báo cáo tài chính Quý I/2019

Thông báo về việc chi cổ tức năm 2018 bằng tiền

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2018

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về việc chi cổ tức bằng tiền năm 2017

Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

Báo cáo tài chính Quý II/2018

Thông báo về việc tái bổ nhiệm CBNV

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Báo cáo tài chính Quý I/2018

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Báo cáo tài chính Quý IV/2017

Báo cáo tài chính Quý III/2017

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Bảo Long Vĩnh Phúc

Thông báo về việc bổ nhiệm CBNV

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Danh mục: Đầu tư

Thẻ