Thông báo về Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân

01/07/2023

Thông báo về việc bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân

  Please check the English below

Kính gửi Quý Khách hàng,
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (“Bảo Long”) trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bảo Long, trong đó bao gồm các nội dung về việc xử lý dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành ngày 17/04/2023.
Trong quá trình thiết lập mối quan hệ giữa Bảo Long và Quý Khách hàng, Bảo Long có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng theo Thông báo, Điều khoản và Điều kiện tại Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân. Đồng thời, Bảo Long thực hiện bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bảo Long bao gồm các nội dung chính như sau:
- Loại dữ liệu cá nhân được Bảo Long thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân;
- Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân;
- Giới hạn cung cấp dữ liệu và bên được phép xử lý dữ liệu cá nhân;
- Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân;
- Thời gian xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân;
- Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra;
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu cá nhân;
- Các vấn đề khác liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân.
Thông báo, Điều khoản và Điều kiện của Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân là một phần đính kèm, không tách rời của các Hợp đồng, giao dịch được xác lập giữa Quý Khách hàng và Bảo Long.
Các Điều khoản và Điều kiện được quy định trong Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tại từng thời điểm. Bảo Long sẽ đăng tải chính thức bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của Chính Sách Bảo Vệ Và Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân này trên trang điện tử chính thức (website) của Bảo Long: https://baolonginsurance.com.vn/ và/hoặc các hình thức liên lạc khác theo quy định của Bảo Long.
Vui lòng xem nội dung chi tiết của Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân tại đây
Trường hợp có bất kỳ câu hỏi và/hoặc yêu cầu liên quan đến Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân này hoặc đối với dữ liệu cá nhân của mình, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Bảo Long qua hotline: 1900 545517.
Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng!
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long 

 

Notice on Personal Data Protection and Processing

Dear Valued Customers,
Bao Long Insurance Corporation (“Bao Long”) is pleased to inform you about our Personal Data Protection and Processing Policy, which outlines information on the processing of personal data in accordance with Decree No. 13/2023/ND-CP on personal data protection issued by the Government on April 17, 2023.
During the establishment of the relationship between you and Bao Long, we may collect and process your personal data in accordance with the Terms and Conditions stated in the Personal Data Protection and Processing Policy. In addition, Bao Long is committed to protecting your personal data in accordance with the laws of Vietnam.
Our Personal Data Protection and Processing Policy includes the following key points:
- Type of personal data to be processed by Bao Long;
- Purpose of processing personal data;
- Limitations on the provision of personal data, and permitted data processing entities;
- Methods of processing personal data;
- Duration of personal data processing and storage;
- Undesirable consequences and damage that might occur;
- Exercising rights and obligations of the data subject; 
- Other relevant matters related to personal data processing.
Terms, and Conditions of our Personal Data Protection and Processing Policy are an integral and inseparable part of any contracts or transactions established between you and Bao Long.
The Terms and Conditions specified in the Personal Data Protection and Processing Policy may be amended, supplemented, or replaced at any time. Bao Long will officially publish any amendments, supplements, or replacements of this Personal Data Protection and Processing Policy on our official website: https://baolonginsurance.com.vn/ and/or through other means of communication as prescribed by Bao Long.
Please refer to the detailed content of the Personal Data Protection and Processing Policy here.
If you have any questions and/or requests related to this Personal Data Protection and Processing Policy or your personal data, do not hesitate to contact Bao Long’s Customer Care Center via the hotline: 1900 545517.
We sincerely thank you for your trust and support.
Bao Long Insurance Corporation.