Thông báo về Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân

01/07/2023

Thông báo về việc bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân


Kính gửi Quý Khách hàng,
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (“Bảo Long”) trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bảo Long, trong đó bao gồm các nội dung về việc xử lý dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành ngày 17/04/2023.
Trong quá trình thiết lập mối quan hệ giữa Bảo Long và Quý Khách hàng, Bảo Long có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng theo Thông báo, Điều khoản và Điều kiện tại Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân. Đồng thời, Bảo Long thực hiện bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bảo Long bao gồm các nội dung chính như sau:
- Loại dữ liệu cá nhân được Bảo Long thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân;
- Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân;
- Giới hạn cung cấp dữ liệu và bên được phép xử lý dữ liệu cá nhân;
- Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân;
- Thời gian xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân;
- Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra;
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu cá nhân;
- Các vấn đề khác liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân.
Thông báo, Điều khoản và Điều kiện của Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân là một phần đính kèm, không tách rời của các Hợp đồng, giao dịch được xác lập giữa Quý Khách hàng và Bảo Long.
Các Điều khoản và Điều kiện được quy định trong Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tại từng thời điểm. Bảo Long sẽ đăng tải chính thức bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của Chính Sách Bảo Vệ Và Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân này trên trang điện tử chính thức (website) của Bảo Long: https://baolonginsurance.com.vn/ và/hoặc các hình thức liên lạc khác theo quy định của Bảo Long.
Vui lòng xem nội dung chi tiết của Chính Sách Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân tại đây
Trường hợp có bất kỳ câu hỏi và/hoặc yêu cầu liên quan đến Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân này hoặc đối với dữ liệu cá nhân của mình, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Bảo Long qua hotline: 1900 545517.
Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng!
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long