ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG NĂM 2023

30/06/2023

Vào ngày 30/6/2023, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, với sự tham dự của các Lãnh đạo là các thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, thành viên Ban Điều Hành và các Cổ đông của Bảo Long.

Tại phiên họp, ĐHĐCĐ ghi nhận lợi nhuận kinh doanh trước thuế đạt 110.115 triệu đồng, tăng trưởng 139.5%. ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh năm 2022, Kế hoạch Kinh doanh năm 2023, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Lựa chọn thời điểm thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022, Định hướng chiến lược giai đoạn 2023 - 2027, Sửa đổi Điều lệ lần thứ 13, Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và hoạt động của HĐQT...

 

Chủ tọa đoàn Đại hội cổ đông thường niên 2023

Theo kế hoạch năm 2023, Bảo Long đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.558 tỷ đồng. Năm 2023, Bảo Long lập mục tiêu 5 nhóm giải pháp kinh doanh, tập trung vào "Hiệu suất, Chuyên môn, Cải tiến sáng tạo, KPI và Gắn kết". Bên cạnh việc phát triển doanh thu, Bảo Long đặt 3 ưu tiên cho chiến lược 2023 - 2027 là Công nghệ hóa, Năng lực hoạt động và Văn hóa - Thương hiệu.

Với các giải pháp chiến lược đã đề ra cùng với sự tin tưởng và đồng hành của Khách hàng, các Cổ đông và các Đối tác, Bảo Long tự tin sẽ chinh phục được các mục tiêu đề ra trong năm 2023 cũng như hoàn thành trọng tâm chiến lược 5 năm 2023 - 2027.

 

Đại hội thông qua các tờ trình và nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 bằng phương thức biểu quyết.

  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lắng nghe kết quả thông qua các Nghị quyết và Biên bản tại Đại hội.

Khép lại Đại hội, Hội đồng Quản trị cùng Ban Lãnh đạo Bảo Long quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã được thông qua tại Đại hội để xây dựng thương hiệu Bảo Long ngày một vững mạnh trên thị trường, trở thành một trong những thương hiệu uy tín có nhiều đóng góp cho cộng đồng.