ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG NĂM 2024

27/06/2024

Vào ngày 27/06/2024, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 , với sự tham gia của các Lãnh đạo là các thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, thành viên Ban Điều Hành và các Cổ đông của Bảo Long.

Kết thúc năm 2023, doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Long đạt 1.521 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 111 tỷ đồng, tăng trưởng 111% so với năm 2023. 
Năm 2024 là năm thứ 2 Bảo Long triển khai chiến lược Kinh doanh giai đoạn 2023-2027. Trong bối cảnh rủi ro kinh tế chính trị toàn cầu vẫn tăng cao, nền kinh tế trong nước chưa có những đấu hiệu phục hồi rõ ràng, Bảo Long sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề cốt lõi ưu tiên sự ổn định hệ thống và an toàn hoạt động. Theo đó, năm 2024 Bảo Long xây dựng tỷ lệ tăng trưởng phù hợp, trên cơ sở phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh.  

  

Chủ tọa đoàn Đại hội cổ đông thường niên 2024

Để tăng cường hơn nữa năng lực quản lý, giám sát hoạt động của Bảo Long, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Bảo Long nhiệm kỳ 2023 -2028.

   

Đại hội thông qua các tờ trình và nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 bằng phương thức biểu quyết.

 

  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 chúc mừng các thành viên HĐQT, BKS được bổ sung nhiệm kỳ 2023-2028.

Với các giải pháp chiến lược đề ra cùng với sự tin tưởng và đồng hành của Khách hàng, của Cổ đông và của Đối tác, Bảo Long tự tin sẽ chinh phục được các mục tiêu trong năm 2024, từng bước nâng hơn nữa thương hiệu Bảo Long trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.